HVG's vedtægter

Vedtægter for Himmelev-Veddelev gymnastikforening
 
§ 1. Navn
Foreningens navn er Himmelev-Veddelev Gymnastikforening = HVG med hjemsted i Himmelev, Roskilde, Roskilde Kommune.
 
§ 2. Formål
Foreningens formål er gennem frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, med udgangspunktet fælles idrætslige aktiviteter, herunder navnlig gymnastik, at skabe et sundt samvær for alle aldersklasser.
 
§ 3. Medlemskaber
Foreningen er tilsluttet GymDanmark, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Roskilde Idræts Union.
 
§ 4. Medlemmer
Enhver der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem. Medlemmer er følgende:
1) Personer, der har tilmeldt sig et hold og betalt kontingentet
2) Instruktører og hjælpeinstruktører
3) Æresmedlemmer
4) Udvalgsmedlemmer

§ 5. Stemmeret og valgbarhed
Stemmeret har medlemmer over 16 år, og valgbare er medlemmer i det år, de fylder 16 år. Umyndige medlemmer kan dog ikke vælges som foreningens formand, næstformand eller kasserer eller på anden måde være pengeansvarlig i foreningen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mere end 30 dage. For medlemmer under 16 år har én forælder/værge pr. medlem stemmeret.
Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller have givet skriftligt samtykke til at modtage valg.
 
§ 6. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse inden for 14 dage efter sæsonstart medfører tilbagebetaling af hele kontingentet. Udmeldelse efter 14 dage fra sæsonstart medfører ingen tilbagebetaling. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til formanden. Er et medlem i kontingentrestance, kan medlemmet slettes uden forudgående meddelelse.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold, som f.eks. foreningsskadelig virksomhed, giver anledning hertil. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære årsmøde. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Eksklusion kan kun vedtages, hvis to tredjedele af de mødte medlemmer stemmer herfor.
 
§ 7. Kontingent
Kontingent fastsættes af bestyrelsen forud for hver sæson. Indbetalingsmulighederne fastlægges af bestyrelsen. Såfremt beløbet ikke er indbetalt før en af bestyrelsen fastsat dato betragtes medlemskabet som annulleret.
De under § 4, punkt 2), og 3) betaler ikke kontingent til foreningen. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter betaler ikke kontingent til foreningen. Instruktørers, bestyrelsesmedlemmers og suppleanters børn under 16 år kan deltage på ethvert hold uden at betale kontingent.
 
§ 8. Regnskab
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. En registreret eller statsautoriseret revisor skal revidere foreningens regnskab umiddelbart efter regnskabsårets slutning, sådan at det reviderede regnskab kan fremlægges på årsmødet.
 
§ 9. Årsmøde
Årsmødet er øverste myndighed i alle anliggender.
 
§ 10. Ordinært årsmøde
Ordinært årsmøde afholdes i februar – marts og skal bekendtgøres på foreningens hjemmeside samt ved udsendelse af E-mail til aktive medlemmer senest 14 dage før. I tilfælde af force majeure, som f.eks. forsamlingsforbud eller lignende, kan årsmødet gøres virtuel.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før årsmødet.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges
4. Det reviderede og godkendte regnskab underskrives af dirigenten
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
 
§ 11. Bestyrelsen
På årsmødet vælges blandt medlemmerne en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer. Som medlem af bestyrelsen kan vælges en forælder/værge for et medlem, der er under 16 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Endvidere vælges 1 til 2 suppleanter til bestyrelsen. Endvidere vælges 1 revisor. Alle valg er for 2 år bortset fra revisor og suppleanter, der vælges for 1 år.


§ 12. Ekstraordinært årsmøde
Ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 1 måned efter at et flertal af bestyrelsen eller 25 af foreningens medlemmer fremsætter et skriftligt og motiveret krav herom, og indvarsles i lighed med ordinært årsmøde. Dagsordenen skal indeholde de punkter, som de pågældende medlemmer har ønsket behandlet.
 
§ 13. Afstemninger på årsmøder
Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion af et medlem, jf. § 6, vedtægtsændringer, jf. § 14 og foreningens ophør, jf. § 18. Blanke stemmer tæller altid som gyldigt afgivne stemmer. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét medlem ønsker det.
 
§ 14. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på årsmødet og kun, hvis to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Vedtægtsændringen behandles som et indkommet forslag, og det skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før årsmødet.
 
§ 15. Foreningens daglige ledelse
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Formand, næstformand og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal være mindst 16 år.
Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.
Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.
Bystyrelsen kan på et årsmøde, under punkt 5 på dagsordenen, indstille et medlem til æresmedlem.
 
§ 16. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
Ved større dispositioner til en værdi over 10.000 kr. kræves bestyrelsens godkendelse. Køb/salg af fast ejendom skal altid godkendes på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde.
 
§ 17. Forpligtelser
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 
§ 18. Foreningens opløsning
Foreningen kan opløses, når 2 på hinanden følgende årsmøder med mindst 14 dages mellemrum vedtager dette.
Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at to tredjedele af de fremmødte medlemmer på det første årsmøde og et simpelt flertal på det anden årsmøde stemmer herfor.
Hvis der ved foreningens ophør ikke stiftes en ny forening, evt. ved sammenlægning med en anden forening, overgår foreningens aktiver til kommunen, hvorefter kommunen skal fordele aktiverne til almennyttigt idrætsarbejde i kommunen.

Foreningen er stiftet den 6. oktober 1925.
Vedtægterne er senest revideret den 27. marts 2023.

Vores sponsorer